Redakcja

Piliczanie.pl to tytuł prasowy, wpisany do Rejestru Dzienników i Czasopism Sądu Okręgowego w Częstochowie.

Na łamach naszej gazety internetowej publikowane są informacje o wydarzeniach, problemach, inicjatywach mieszkańców Gminy Pilica.

Materiały i zdjęcia zamieszczone na portalu mogą być wykorzystywane wyłącznie za zgodą wydawcy. Nieuprawnione korzystanie z tekstów czy zdjęć spowoduje podjęcie kroków prawnych z tytułu naruszenia praw autorskich. Na prośbę czytelników udostępnimy konkretne zdjęcia.

Jeśli sądzisz, że posiadasz informacje o których Twoim zdaniem powinno się dowiedzieć szersze grono odbiorców skontaktuj się z redakcją.

 

Kontakt z redakcją: Renata Wyrodek Tel. 728 645 368

adres korespondencyjny: 42-436 Pilica ul. Zamkowa 6/9

e-mail redakcja@piliczanie.pl

REGULAMIN SERWISU

www.Piliczanie.pl

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa zasady korzystania z serwisu www.Piliczanie.pl.
1.1. Korzystając z Serwisu Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, że go w pełni akceptuje oraz zobowiązuje się przestrzegać jego postanowień.
2. Właścicielem serwisu jest WYDAWCA (zwany dalej OPERATOREM) (art. 8 Ustawy Prawo Prasowe)
3. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia mają następujące znaczenie:
Operator – oznacza WYDAWCĘ oraz osoby przez Niego upoważnione do wprowadzania i redagowania treści zamieszczanych w Serwisie
Regulamin – oznacza niniejszy dokument;
Serwis – oznacza zorganizowaną platformę informatyczno-informacyjną stworzoną i udostępnioną przez OPERATORA w sieci Internet, umożliwiającą korzystanie z usługi polegającej na udostępnieniu danych i treści opracowanych przez OPERATORA oraz osoby przez Niego upoważnione dostępna pod adresem www.Piliczanie.pl, będącym Serwisem informacyjnym mającym charakter zarejestrowanego tytułu prasowego o tematyce lokalnej.
Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z Serwisu przez odbieranie z niego informacji lub umieszczanie w nim danych i innych przekazów.
Materiał – tekst, obrazy, odsyłacze (linki) lub jakiekolwiek inne dane prezentowane lub przekazane do lub przez OPERATORA Serwisu oraz osoby przez Niego upoważnione za pomocą odpowiedniej procedury elektronicznej.
Komentarz – tekst, obrazy, odsyłacze (linki) lub jakiekolwiek inne dane przekazane do Serwisu za pomocą odpowiedniej procedury elektronicznej i oznaczone jako mające zostać automatycznie umieszczone w miejscu do tego wyznaczonym przez OPERATORA oraz osoby upoważnione do wprowadzania i redagowania treści zamieszczanych w Serwisie.
Wizerunek – rozpoznawalna i aktualna podobizna Użytkowników lub osób prezentowanych w materiałach, komentarzach, wypowiedziach wpisach, tekstach informacyjnych przekazywanych za pomocą Serwisu
Wpis – zestaw materiałów, komentarzy, wypowiedzi, wpisów, tekstów informacyjnych itp. przekazywanych lub publikowanych w częściach użytkowych serwisu.
Wizytówka firmowa – zestaw danych Serwisu, (logo, materiały promocyjne itp.) opisujących wydawcę i działania związane z funkcjonowaniem i funkcjonalnością Serwisu. Wizytówka firmowa może być publikowana przez WYDAWCĘ w przeznaczonych do tego sekcjach Serwisu, dostępnych dla wszystkich Użytkowników w całości lub części (jeśli dane zawarte w wizytówce podlegają ochronie na mocy przepisów prawa).

4. Korzystanie z Serwisu w inny sposób niż w ramach dozwolonego użytku nie jest dopuszczalne bez zgody wszystkich podmiotów, którym przysługują prawa do elementów Serwisu, w tym bez zgody OPERATORA. Operator zastrzega sobie możliwość odmowy publikacji w Serwisie pewnych materiałów, komentarzy, wypowiedzi, wpisów, tekstów informacyjnych lub opinii.
5. Zabronione jest przekazywanie do Serwisu materiałów, komentarzy, wypowiedzi, wpisów, tekstów informacyjnych lub zamieszczanie opinii w Serwisie zawierających treści sprzeczne z prawem, w tym naruszające prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie, dobra osobiste, lub sprzeczne z dobrymi obyczajami. Szczegółowe zasady dopuszczania do publikacji komentarzy i zasad administrowania nimi zawiera punkt VI.
5.1 OPERATOR lub osoba przez niego upoważniona zastrzega sobie dobrowolność przedstawienia uzasadnienia usunięcia z Serwisu materiałów, komentarzy, wypowiedzi, tekstów informacyjnych lub wpisów w Serwisie sprzecznych z prawem, w tym naruszających prawa osób trzecich, lub OPERATORA (w szczególności dobra osobiste, prawa autorskie, prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej lub inne sprzeczne z zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami). Informacje o takich materiałach, komentarzach, wypowiedziach, tekstach informacyjnych lub wpisach w Serwisie należy zgłaszać OPERATOROWI za pomocą poczty elektronicznej, na adres redakcja@piliczanie.pl
5.2 OPERATOR nie ponosi odpowiedzialności za treść, w szczególności zgodność z prawem, materiałów, komentarzy, wypowiedzi, tekstów informacyjnych lub wpisów w Serwisie, pisanych przez Użytkowników.

6. OPERATOR nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkowników informacji uzyskanych za pośrednictwem Serwisu, w szczególności za konsekwencje podjętych przez Użytkownika na ich podstawie decyzji.

7. W każdym wypadku w sytuacji, w której osoba trzecia zwróci się do OPERATORA lub osób przez niego uprawnionych (pkt I. 3) z roszczeniami wynikającymi ze szkód lub naruszenia dóbr osobistych w wynikłych na skutek dokonania przez Użytkownika Serwisu wpisów, komentarzy, wypowiedzi, tekstów informacyjnych zdjęć, itp Użytkownik ten naprawi tej osobie natychmiast wszelką szkodę, w tym niemajątkową, Jednocześnie Użytkownik naprawi OPERATOROWI wszelką szkodę i zwróci wszelkie wydatki poniesione w związku z wyżej opisanymi sytuacjami. Postanowienia te stosuje się odpowiednio do przypadków, w których Użytkownik dostarczy OPERATOROWI nakaz Organów procesowych ujawnienia danych osoby dokonującej wpisu związanych z w/w sytuacjami a będących w posiadaniu OPERATORA.

III. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW

1. Użytkownicy są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa przy korzystaniu z Serwisu, w szczególności przepisów ustawy Prawo prasowe, przepisów Kodeksu cywilnego oraz praw własności intelektualnej, w szczególności ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych.

2. Zabrania się korzystania z Serwisu w sposób niezgodny z dobrymi obyczajami i w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego. Użytkownikom nie wolno dostarczać OPERATOROWI treści nieprawdziwych lub o charakterze bezprawnym. Na wypadek naruszenia powyższych zasad Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę i krzywdę.

3. W sytuacji naruszenia przez Użytkownika postanowień pkt 1 lub 2 powyżej OPERATOR ma prawo zablokować Użytkownikowi możliwości przekazywania do Serwisu materiałów, komentarzy, wypowiedzi, wpisów, tekstów informacyjnych lub opinii w Serwisie na okres do 1 miesiąca, lub pozbawić możliwości korzystania z Serwisu.

IV. POLITYKA PRYWATNOŚCI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1.OPERATOR serwisu www.Piliczanie.pl (zwanym dalej jako Serwis) darzy swoich użytkowników wielkim szacunkiem i przykłada wielką wagę do respektowania praw im przysługujących, ze szczególnym uwzględnieniem prawa do ochrony prywatności. Dlatego też odnośnie Użytkowników Serwisu gromadzimy informacji pomagające nam lepiej zrozumieć ich potrzeby i bezustannie dostosowywać Serwis, jego funkcjonalność i ergonomię do wciąż zmieniających się oczekiwań.

2. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez OPERATORA dla celów realizacji i świadczenia usług związanych z korzystaniem z serwisu zgodnie z regulaminem, w tym w zakresie oraz w celu brania przez Użytkownika udziału w plebiscytach i konkursach organizowanych na łamch Serwisu. Właściciel danych osobowych który przekazał te dane OPERATOROWI ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.
Właściciel danych osobowych akceptuje, że OPERATOR (Administrator Danych Osobowych) może z zachowaniem przepisów prawa powierzyć przetwarzanie tych danych osobowych zewnętrznemu usługodawcy, jeśli okaże się, że powierzenie takie jest konieczne w celu prawidłowego wykonania umowy z właścicielem danych osobowych i tylko w zakresie w jakim będzie to niezbędne do realizacji tej umowy zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

5. Dane zbierane są automatycznie lub za zgodą Użytkownika:
5.1 Z zastrzeżeniem pkt 6 (poniżej) podczas korzystania z Serwisu automatycznie zbierane mogą być dane dotyczące wizyty Użytkownika w postaci adres IP, data i czas wizyty, a także dane dotyczące skorzystania z usług Serwisu, jednak dane te nie są powiązane z żadnymi danymi pozwalającymi na identyfikację osoby użytkownika i mogą być użyte do analizy zachowania Użytkownika w Serwisie lecz do dostosowania oferty Serwisu do potrzeb Użytkowników bądź formułowania analiz demograficznych i behawioralnych.
5.2 Z zastrzeżeniem pkt 6 (poniżej) w przypadku brania udziału przez Użytkownika w konkursie lub plebiscycie zbierane i zapisywane są, za zgodą Użytkownika po otrzymaniu informacji o celu i zakresie zbierania danych, dane eksploatacyjne służące do identyfikacji urządzenia, z którego oddawane są głosy w danym plebiscycie lub konkursie.

6. Wykorzystywanie danych.
6.1. Dane osobowe podane przez Użytkownika, na których przetwarzanie wyraził zgodę, będą przetwarzane zgodnie z niniejszym regulaminem wyłącznie w zakresie i celu, jakie obejmowała dana zgoda.
6.2. Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowania Użytkowników na Serwisie lub też do zbierania danych demograficznych o naszych Użytkownikach.
6.3. Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Użytkownikiem a OPERATOREM lub osobą przez Niego upoważnioną będą wykorzystane wyłącznie w celu możliwie poprawnej, pełnej i sprawnej odpowiedzi na zadane pytania.
6.4 Dane eksploatacyjne zbierane za zgodą Użytkownika w związku z braniem udziału w plebiscytach i konkursach wykorzystywane są wyłącznie do zapewnienia rzetelności oddanych głosów i wyników konkursu lub plebiscytu.

V. LICENCJA

1. Umieszczając w Serwisie poprzez przeznaczone do tego funkcjonalności materiały, artykuły, komentarze, wpisy, teksty informacyjne lub wypowiedzi czy opinie, Użytkownik upoważnia OPERATORA do publikowania w Serwisie www.Piliczanie.pl przesłanych przez Niego materiałów, artykułów, komentarzy, wpisów, tekstów informacyjnych lub wypowiedzi i opinii oraz do korzystania z tych elementów na istniejących i powszechnie stosowanych polach eksploatacji ukazujące się w serwisie www.Piliczanie.pl stają się własnością OPERATORA (Licencja) . Tylko OPERATOR ma prawo do dysponowania nią i udzielania zezwolenia na jej wykorzystanie.

2. Licencja może być udzielona w odniesieniu do każdego utworu odrębnie wg swobodnego uznania OPERATORA.
3. Licencja może być udzielona na czas oznaczony lub nieoznaczony wg swobodnego uznania. OPERATORA.
4. Licencja może być udzielona odpłatnie lub nieodpłatnie wg swobodnego uznania. OPERATORA.

5. OPERATOROWI przysługuje prawo do udzielania sublicencji wg swobodnego uznania.

6. Jeśli Licencjobiorca zgłosi uzasadnione zastrzeżenia dotyczące łamania przez Użytkownika prawa autorskiego lub prasowego, OPERATOR może w uzasadnionych przypadkach zgodnie z obowiązującą literą prawa obciążyć kosztami zadośćuczynienia Użytkownika .

VI. ZASADY ZAMIESZCZANIA KOMENTARZY W SERWISACH

1. OPERATOR udostępnia funkcjonalność pozwalającą na zamieszczanie przy wybranych przez OPERATORA treściach lub materiałach komentarzy przez Użytkowników lub przez inne osoby odwiedzające Serwis. Zamieszczenie komentarza w Serwisie nie wymaga podania danych osobowych z tym zastrzeżeniem, że korzystanie z tej funkcjonalności może zostać uzależnione od dokonania przez osobę chcącą zamieścić komentarz dodatkowych czynności, o czym osoba zostanie poinformowana stosownym komunikatem przy próbie skorzystania z tej funkcjonalności (w szczególności może to być konieczność złożenia oświadczenia o zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i akceptacji jego postanowień lub wykonania innej czynności równoznacznej z takim oświadczeniem).

2. Zabronione jest umieszczanie komentarzy naruszających prawo lub będących sprzecznymi z zasadami współżycia społecznego, a także komentarzy, które naruszają prawa osób trzecich, są wulgarne lub obsceniczne, zawierają treści pornograficzne, a także, takie które mogą zostać uznane za spam lub niezamówioną informację handlową. Odpowiedzialność za treść komentarzy ponosi osoba, która dokonała wpisu.

3. Zamieszczając komentarz w Serwisie jego autor udziela OPERATOROWI jednocześnie zgody (licencja) na wielokrotne, nieodpłatne, w całości lub w części i nieograniczone w czasie i co do terytorium, wykorzystanie przesłanej treści komentarza na wykorzystywanych przez Serwis i dozwolonych prawem polach eksploatacji.

4. OPERATOR uprawniony jest do usunięcia każdego komentarza (w szczególności naruszającego zasady niniejszego Regulaminu, prawa etc.), dokonywania w nim zmian redakcyjnych lub zmierzających do usunięcia stanu naruszenia prawa bez konieczności uzyskiwania zgody autora komentarza.

5. Autor komentarza zrzeka się wobec OPERATORA wykonywania praw autorskich osobistych względem komentarza za wyjątkiem prawa do oznaczenia komentarza imieniem i nazwiskiem autora, lub pseudonimem, zgodnie z wpisem w odpowiednim polu formularza dodawania komentarza.

6. OPERATOR ma prawo w każdym czasie zawiesić możliwość umieszczania komentarzy w ogóle w Serwisie lub w wybranych obszarach Serwisu, a także usunąć już istniejące komentarze z Serwisu lub z jego wybranej części.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. OPERATOR zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian w zapisach obowiązującego Regulaminu.

2. Zmiany niniejszego Regulaminu mogą zostać dokonane przez OPERATORA w każdym czasie i wchodzą w życie z chwilą powiadomienia o nich Użytkownika przez publikację Regulaminu w nowej treści na stronach Serwisu.

3.Regulamin obowiązuje od chwili jego opublikowania na stronach Serwisu.

4. Reklamacje, uwagi i zapytania związane z funkcjonowaniem Serwisu należy kierować na adres korespondencyjny lub elektroniczny redakcja@piliczanie.pl

5. Wszelkie kierowane do OPERATORA reklamacje dotyczące treści i funkcjonowania Serwisu muszą być podpisane imieniem i nazwiskiem Użytkownika i rozpatrywane będą przez Operatora niezwłocznie nie później niż w terminie 30 dni. Reklamacje anonimowe nie będą rozpatrywane. O wynikach postępowania reklamacyjnego OPERATOR zawiadamiać będzie osobę/by składające reklamację elektronicznie.

6. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania 21 listopada 2014 roku.

7.   Realizując społeczną misję naszego serwisu informacje o dzieciach młodzieży i działaniach na rzecz dobra lokalnej społeczności a także apele o pomoc i wsparcie zamieszczamy bezpłatnie.